Стицање потребних знања за праћење стручних предмета електротехничке струке, проширивање математичког образовања, развијање стваралачког мишљења и стварање основе за разумевање квантитативних односа мeђу појавама.